III.ÚS 486/99 ze dne 2. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele M. S.,
t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 1. 10. 1999 Ústavnímu soudu návrh na zahájení řízení, a to v souvislosti s uplatňovaným restitučním nárokem.
Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 27. 10. 1999. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 26. 11. 1999.
S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. prosince 1999