III.ÚS 489/99 ze dne 21. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky ing. S. Ch., proti rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 11 Co 168/99-126, ze dne 21. 6. 1999,

t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Ústavnímu soudu bylo dne 5. 10. 1999 doručeno podání označené jako blanketní ústavní stížnost ing. S. Ch., které bylo podepsáno JUDr. D. B. v postavení právní zástupkyně označené stěžovatelky. Uvedené podání bylo předáno k poštovní přepravě dne 4. 10. 1999 a nebyla k němu přiložena plná moc pro naznačenou právní zástupkyni ani nebylo označenou stěžovatelkou podepsáno. Toto podání směřovalo proti rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 11 Co 168/99-126, ze dne 21. 6. 1999 a bylo stěžovatelce cestou její právní zástupkyně doručeno dne 5. 8. 1999.

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů, přičemž lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.
V předmětné věci počala lhůta běžet dne 5. 8. 1999 a uplynula dnem 3. 10. 1999. Vzhledem k tomu, že konec lhůty připadl na neděli, považuje se za poslední den lhůty ve smyslu § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 občanského soudního řádu nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 4. 10. 1999. V tento den bylo výše označené podání předáno k poštovní přepravě, bylo tedy podáno ve lhůtě stanovené pro takové podání zákonem o Ústavním soudu.

Jak bylo výše uvedeno, předmětné podání však bylo podepsáno JUDr. D. B., která se označila jako právní zástupkyně v podání uvedené stěžovatelky, aniž by pro toto tvrzení byla přiložena listina, z níž by vyplývalo oprávnění jednat jménem stěžovatelky. Ústavní soud proto dospěl k závěru, že JUDr. D. B. podala tzv. blanketní ústavní stížnost svým jménem.

Ústavní stížnost je však podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, oprávněna podat pouze fyzická osoba, jestliže pravomocným rozhodnutím soudu v řízení, jehož byla účastníkem, došlo k porušení jejích základních práv a svobod chráněných ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR. V předmětné věci byla účastníkem řízení označená stěžovatelka a nikoliv JUDr. D. B. jako osoba, která podala tzv. blanketní ústavní stížnost.

Vzhledem k této skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh ze dne 5. 10. 1999 označený jako blanketní ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

Ústavnímu soudu bylo doručeno dne 8. 10. 1999 další podání stěžovatelky ing. S. Ch. označené jako ústavní stížnosti proti výše specifikovanému rozsudku Městského soudu v Praze, k němuž byla přiložena plná moc, z níž vyplynulo oprávnění pro uvedenou právní zástupkyni zastupovat stěžovatelku v řízení před Ústavním soudem. Teprve toto podání lze tedy považovat za ústavní stížnost podanou přímo stěžovatelkou.
Rozsudek Městského soudu v Praze, proti němuž ústavní stížnost směřuje, však byl stěžovatelce doručen dne 5. 8. 1999 a posledním dnem lhůty, v němž bylo možno podat ústavní stížnost, byl den 4. 10. 1999. Podání stěžovatelky, doručené Ústavnímu soudu dne 8. 10. 1999, však bylo podáno k poštovní přepravě dne 6. 10. 1999, tedy po lhůtě stanovené pro její podání v § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k této skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ze dne 8. 10. 1999 podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné

V Brně dne 21. prosince 1999