III.ÚS 498/99 ze dne 15. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele Ing. J. R., zastoupeného JUDr. R. K., advokátem, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.3. 1999, čj. 28 Ca 387/97-38,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 8. 10. 1999 návrh na zahájení řízení, který byl Ústavnímu soudu doručen o 3 dny později. Předmětný návrh směřoval proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 3. 1999, čj. 28 Ca 387/97-38.

Ústavní soud nejprve ve věci zkoumal formální předpoklady projednávání návrhu, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ze spisu Městského soudu v Praze, sp.zn. 28 Ca 387/97, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že napadené rozhodnutí Městského soudu bylo navrhovateli doručeno dne 20. 5. 1999. Návrh na zahájení řízení Ústavnímu soudu byl dán k poštovní přepravě dne 8. 10. 1999, tedy po lhůtě zákonem stanovené.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jak návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 1999