III.ÚS 540/99 ze dne 30. 11. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu JUDr. E. T., na zrušení ustanovení § 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatelka podala dne 2. 11. 1999 návrh na zahájení řízení (označený jako ústavní stížnost), který byl Ústavnímu soudu doručen o den později a navrhovala zrušení § 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů s tvrzením, že toto ustanovení je v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

V § 64 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů jsou označeny subjekty, které jsou oprávněny podat návrh na zrušení zákona nebo jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR. Tedy i ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 zákona o Ústavním soudu. Tyto podmínky (§ 72, § 74 zákona o Ústavním soudu) však navrhovatelka (znovu s poukazem na uvedená ustanovení zákona o Ústavním soudu) nesplnila, a to ani uváděným odkazem na ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, když tento odkaz v dané věci není případným (směřuje bez dalšího přímo na zrušení části zákona).

S ohledem na uvedené tak Ústavnímu soudu nezbylo než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. c) zák. o Ústavním soudu odmítnout, jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 1999