III.ÚS 545/98 ze dne 13. 1. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 545/98-10
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Města B., zastoupeného JUDr. M.S., o návrhu ze dne 28. prosince 1998, t a k t o :


Návrh se odmítá.
Odůvodnění :


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 30. prosince 1998, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku - Nejvyššího soudu č. j. 2 Cdon 1305/97-266, ze dne 1. října 1998. Uvedl, že označeným rozhodnutím se cítí dotčen na právech, zakotvených v čl. 1, 2 odst. 3, čl. 15, 90 a 95 Ústavy, v čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 úmluvy č. 209/1992 Sb.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a) a § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu stížnosti a rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 2 Cdon 1305/97-266 bylo zjištěno, že dne 1. října 1998 označený soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. února 1997, sp. zn. 9 Co 2/97, a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
S ohledem na uvedené je nepochybné, že v právní věci žalobců Mgr. M.M. a spol. proti Městu B. bude jednat a rozhodovat znovu Krajský soud v Ostravě, jako odvolací soud proti rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku, jehož rozsudek sp. zn. 15 C 69/92 nenabyl, pro odvolání stěžovatele, právní moci. Za této situace, kdy Krajský

III. ÚS 545/98-11


soud v Ostravě o odvolání nerozhodl, je stížnost navrhovatele zjevně nepřípustná. Proto byl návrh, v souladu s § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudcem zpravodajem, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 13. ledna 1999
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj