III.ÚS 56/99 ze dne 26. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 56/99Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Ing. J. D.,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 2. února 1999 ústavní stížnost, v níž namítal zdlouhavost postupu Krajského obchodního soudu v Praze ve věci, sp. zn. 37 Cm 95/98. Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 15 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 17. února 1999.
S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního osudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. března 1999