III.ÚS 6/03 ze dne 22. 5. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 6/03


Ústavní soud rozhodl dne 22. května 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatele A. P., zastoupeného Mgr. M. S., advokátem o ústavní stížnosti proti příkazu k domovní prohlídce, vydanému Městským soudem v Brně dne 1. listopadu 2002 pod sp. zn. 7 Nt 1579/2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel ústavní stížnost, směřující proti výše označenému rozhodnutí soudu, odůvodnil tím, že podle jeho přesvědčení postupem soudu bylo zasaženo do jeho práv, zaručených v čl. 12 odst. 1 a 2 a v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 90 Ústavy. Uvedl, že příkaz k domovní prohlídce nebyl doručen jemu ale družce, nebyl také řádně odůvodněn a proto jej považuje za nepřezkoumatelný, konečně soud vydáním příkazu znemožnil postup dle § 84 tr. řádu, tj. jeho předchozí výslech. Z uvedených důvodů navrhl vydání nálezu, kterým by Ústavní soud označený příkaz k domovní prohlídce zrušil.
Soudce Městského soudu v Brně ve svém vyjádření ze dne 12. února 2003 uvedl, že návrh státního zástupce Městského státního zastupitelství v Brně na vydání příkazu k domovní prohlídce shledal důvodným a s ohledem na podezření ze spáchání trestné činnosti vloupáním do objektů a krádežemi motorových vozidel bylo nezbytné, aby byla prohlídka provedena ve třech objektech, v nichž se, dle důvodného podezření, měly nacházet věci pocházející z trestné činnosti či věci určené k jejímu páchání.
Z obsahu spisu Městského soudu v Brně sp. zn. 7 Nt 1579/2002 a jeho příkazu k domovní prohlídce, vydaného dne l. listopadu 2002, zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Označený příkaz byl vydán na základě návrhu Městského státního zastupitelství v Brně a to k provedení domovní prohlídky mj. v bytě č. 8 v domě č. 6 na ul. K. v Brně, v němž stěžovatel, podezřelý z páchání trestných činů, žil společně s P. K. Postup soudu při vydání příkazu k domovní prohlídce a jeho doručení jmenované, rovněž tak i jeho odůvodnění, byl v souladu s § 83 a § 84 věta druhá tr. řádu.
Podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný.
Pro uvedená zjištění a znění § 43 odst. 2 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno, když byl návrh zjevně neopodstatněným shledán.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. května 2003