III.ÚS 627/02 ze dne 6. 1. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení navrhovatele J. G., proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2002, čj. 12 To 155/2002-164,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 9. 2002, domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2002, čj. 12 To 155/2002-164.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 18. 10. 2002. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 17. 11. 2002. Protože tento den připadl na neděli, byl ve smyslu ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 57 odst. 2 občanského soudního řádu posledním dnem lhůty den 18. 11. 2002.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 6. ledna 2003