III.ÚS 66/99 ze dne 8. 4. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 66/99


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky S. Š., o návrhu ze dne 29. ledna 1999,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 5. února 1999, se navrhovatelka domáhala přezkoumání rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 23. října 1997, č. j. 3 Cdon 574/96-60, a Krajského soudu v Plzni sp. zn. 11 Co 42/98, ze dne 22. října 1998.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 22. února 1999 vyzval navrhovatelku k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a poučil ji o následcích neodstranění vytčených vad [§ 41 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovatelce 3. března 1999, ve lhůtě vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatelka nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 8. dubna 1999
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj