III.ÚS 687/02 ze dne 13. 1. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelky A. H., proti usnesení Krajského soudu v Brně, sp.zn. 20 Co 247/2002, ze dne 20. 6. 2002,

t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka se návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 11. 2002, domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Brně sp.zn. 20 Co 247/2002, ze dne 20. 6. 2002 Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byla navrhovatelka vyzvána ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jí byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovatelce doručena dne 20. 11. 2002. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 20. 12. 2002.
S ohledem na to, že navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2003