III.ÚS 710/02 ze dne 6. 1. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 710/02

Ústavní soud rozhodl ve věci Z. P., o návrhu ze dne 17. listopadu 2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel své podání ze dne 17. listopadu 2002 označil jako ústavní stížnost na jednání Okresního soudu v Blansku a současně navrhl zrušení rozsudku sp. zn. 7 C 596/2000.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl stěžovatel vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o tom, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude dán důvod k odmítnutí návrhu.
Na výzvu, doručenou dne 29. listopadu 2002, navrhovatel vady návrhu neodstranil, když zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2003