III.ÚS 72/05 ze dne 10. 3. 2005
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 10. března 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila ve věci ústavní stížnosti družstva Stavba Brno, se sídlem Podnásepní 10, Brno, IČ: 00 03 08 64, právně zastoupeného JUDr. Pavlem Indrou, advokátem se sídlem Rožmitálova 40, Blansko, proti průtahům v řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 Cms 415/94, takto:

Řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností, kterou Ústavní soud obdržel dne 9. 2. 2005, domáhal, aby Ústavní soud uložil nálezem Krajskému soudu v Brně "nepokračovat v průtazích ve věci vedené pod sp. zn. 8 (11) Cm 415/94 a neprodleně v této věci jednat", neboť průtahy v řízení došlo k porušení základních práv stěžovatele garantovaných v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

K ústavní stížnosti nebylo přiloženo usnesení, jímž by bylo ve smyslu § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu. Toto usnesení je přitom nutno, v případě ústavní stížnosti směřující proti průtahům v řízení, považovat za rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") k ochraně práva poskytuje. Obhájce stěžovatele byl proto vyzván k zaslání zmíněného usnesení.

Dopisem osobně podaným Ústavnímu soudu dne 22. 2. 2005 obhájce stěžovatele oznámil, že stěžovatel bere ústavní stížnost zpět.

Ústavní soud z tohoto důvodu podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2005

JUDr. Jiří Mucha
předseda senátu Ústavního soudu