III.ÚS 736/02 ze dne 23. 1. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 736/02


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu S. J., na prošetření jeho trestní věci, mimo ústní jednání dne 23. ledna 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Holländerem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Formálně vadným návrhem ze dne 26. listopadu 2002 žádá navrhovatel o prošetření své trestní věci a tvrdí, že jeho odsouzení je "přísné" a že neměl možnost podat odvolání proti odsuzujícímu rozhodnutí, které v samotném návrhu nikterak neoznačil. Stěžovatel se domnívá, že trestní řízení vedená proti jeho osobě probíhají s cílem jej poškodit, neboť poukázal na trestnou činnost policistů v Olomouci. Navrhuje, aby Ústavní soud "učinil příslušná opatření, která by vedla k řádnému prošetření jeho případu".

Formální vada, která spočívala v tom, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), byla stěžovateli vytknuta výzvou Ústavního soudu (č. l. 3), kterou stěžovatel převzal dle doručenky
16. prosince 2002, a současně mu byla k jejímu odstranění stanovena 30denní lhůta. Stěžovatel byl ve výzvě výslovně poučen, že neodstraní-li tuto vadu, bude jeho podání odmítnuto.

V takto stanovené lhůtě stěžovatel plnou moc právního zástupce nepředložil (lhůta marně uplynula dne 15. ledna 2003), a proto bylo o jeho návrhu pro neodstranění vytknuté vady rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 23. ledna 2003