III.ÚS 748/07 ze dne 4. 4. 2007
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 4. dubna 2007 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy, ve věci navrhovatelky J. M., zastoupené JUDr. Ing. M. F., Dr., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, ze dne 14. 12. 2006 č. j. 15 Co 680/2006-72, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatelka se návrhem podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 20. 3. 2007 domáhala zrušení výše označeného rozsudku s tím, že se jím cítí dotčena v právech, zakotvených v čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Uvedla, že se u soudu I. stupně domáhala - jako vlastnice přičleněných honebních pozemků, roční náhrady ve výši 280,40 Kč, rozsudkem soudu II. stupně jí však byla tato přiznána pouze ve výši 120,50 Kč ročně, což považuje za rozhodnutí, které jí neposkytuje přiměřenou náhradu za nucené omezení vlastnického práva, ke kterému dochází proto, že její pozemky byly přičleněny k honitbě.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

S ohledem na výše uvedené, na zjištění, že stěžovatelce nebylo soudem vyhověno při uplatněné náhradě pouze v bagatelní částce 159,90 Kč ročně, na rozhodovací praxi Ústavního soudu, odrážející jeho postavení a poslání vyplývající z čl. 87 Ústavy České republiky, jakož i na obsah stížností napadeného rozsudku, který nelze považovat ani za extrémní, byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2007

Jan Musil
předseda senátu Ústavního soudu