III.ÚS 75/99 ze dne 1. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 75/99
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky A. M., zastoupené JUDr. P. T., advokátem, o návrhu ze dne 28. ledna 1999, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 9. února 1999, se stěžovatelka domáhala přezkoumání a zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 44 Ca 171/98-20, ze dne 27. října 1998.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. l písm. a), odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu listiny, osvědčující den podání ústavní stížnosti u pošty, razítka o datu přijetí napadeného rozsudku právním zástupcem stěžovatelky a sdělení Krajského soudu v Praze ze dne 22. února 1999 bylo zjištěno, že rozsudek č. j. 44 Ca 171/98-20, ze dne 27. října 1998, soud doručil zástupci navrhovatelky 11. prosince 1998, ústavní stížnost byla podána k doručení dne 9. února 1999. Podle výše citovaného ustanovení § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu běh lhůty, započatý 11. prosince 1998, skončil dnem 8. února 1999.
Vzhledem k tomu, že stížnost byla podána po stanovené lhůtě, soudce zpravodaj, ji mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, odmítl [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně 1. března 1999

JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj