III.ÚS 761/02 ze dne 24. 4. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 761/02

Ústavní soud rozhodl dne 24. dubna 2003, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Vladimíra Čermáka, ve věci navrhovatelky R. Š., zastoupené JUDr. Ing. J. K., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. září 2002 sp. zn. 30 Ca 244/2001, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatelka se domáhala zrušení výše označeného rozsudku, jímž byla zamítnuta její žaloba o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 4. července 2001 č. j. FŘ 7146/110/2000 ve věci daně z příjmů fyzických osob za rok 1997, když podle jejího přesvědčení rozsudkem soudu byla porušena práva, jež jsou zakotvena v čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 5 a v čl. 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod, v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v čl. 1 Ústavy. Uvedla, že jí byla dodatečně vyměřena daň částkou 305.856,- Kč s tím, že u právních úkonů souvisejících s vypořádáním podílu se společností z níž vystoupila šlo o simulaci a že kupní smlouvy ohledně automobilů byly uzavřeny s touto společností za účelem simulace právních úkonů. Poukázala na důvody, které ji vedly ke koupi automobilů i k akceptaci jejich nevýhodné ceny a na to, že mezi ní a společností došlo k započtení vzájemných pohledávek na základě ústní dohody, uzavřené v souvislosti se splatností pohledávky z vypořádání podílu a v souvislosti s úhradou kupních cen automobilů. Za nesprávný postup označila i to, že při dodatečném vyměření daně nebyl vzat zřetel na daňovou ztrátu, kterou vykázala v roce 1996.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu ústavní stížností napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové zásah do práv, kterých se stěžovatelka dovolává, zjištěn nebyl. Soud na základě žaloby proti rozhodnutí příslušného Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 4. července 2001 č. j. FŘ/7146/110/2000 toto přezkoumal v rozsahu uplatněných žalobních námitek, důvodně postup finančního orgánu shledal v souladu s § 2 a § 16 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, s § 23 a § 24 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a důvodně proto žalobu zamítl.
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2003