III.ÚS 788/02 ze dne 25. 2. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 788/02Ústavní soud ČR rozhodl ve věci navrhovatele Z. P.,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 27. 12. 2002 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 30. 12. 2002.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel podle § 41 písm. b) citovaného zákona vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 15 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 13. 1. 2003. Lhůta uplynula dne 28. 1. 2003.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 2003