III.ÚS 85/01 ze dne 4. 7. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 85/01


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele V. Š., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. listopadu 2000, sp. zn. 17 Co 409/2000,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel, jehož ústavní stížnost směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. listopadu 2000, sp. zn. 17 Co 409/2000, byl vyzván k odstranění vad návrhu poté, co jeho právní zástupce oznámil, že stěžovateli vypověděl plnou moc k zastupování v řízení před Ústavním soudem. Byl současně poučen ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o důvodu k odmítnutí návrhu, pokud ve lhůtě 10 dnů od obdržení výzvy vady návrhu nebudou odstraněny.
Stěžovatel, který výzvu přijal 11. června 2001, vady návrhu neodstranil - nepředložil Ústavními soudu listinu, osvědčující, že je v řízení zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 41 písm. b), § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. července 2001