III.ÚS 961/09 ze dne 28. 7. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Plénum Ústavního soudu ve složení Vlasta Formánková, Pavel Holländer, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická, dne 28. července 2009 rozhodlo ve věcech navrhovatele D. F., zastoupeného JUDr. Jiřím Jančou, advokátem se sídlem 602 00 Brno, Jeřábkova 5, vedených pod sp. zn.
* III. ÚS 961/09, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 23. února 2009 č. j. 105 Nc 869/2007-15,
* I. ÚS 962/09, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 23. února 2009 č. j. 105 Nc 25871/2007-15,
* I. ÚS 960/09, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 23. února 2009 č. j. 105 Nc 25870/2007-15,
takto:

Věci sp. zn. III. ÚS 961/09, I. ÚS 962/09 a I. ÚS 960/09 se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 961/09.

Odůvodnění

Navrhovatel D. F., se ve znělce tohoto usnesení přesně označenými návrhy domáhá zrušení rovněž přesně označených usnesení Městského soudu v Brně ve věci aplikace ustanovení § 87 zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Dle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 o. s. ř., Ústavní soud může spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků. Jelikož předmětné věci, v nichž byly podány ústavní stížnosti, spolu skutkově souvisejí, jde v nich o totožnou právní problematiku a týkají se týchž účastníků a vedlejšího účastníka, D. F., Městského soudu v Brně a Dopravního podniku města Brna, a. s., se sídlem Hlinky 151, 656 46 Brno, Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci ke společnému řízení spojil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. července 2009


Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu