IV.ÚS 1052/07 ze dne 20. 6. 2007
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila o vyloučení soudce v řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 1052/07, takto:

Soudkyně Michaela Židlická je vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1052/07.

Odůvodnění:

Ve svém podání Michaela Židlická, soudkyně zpravodajka ve věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1052/07, ve smyslu § 37 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o Ústavním soudu“), prohlásila, že se cítí být povinna předložit třetímu senátu Ústavního soudu posouzení otázky své nepodjatosti. Uvedla, že v předmětné ústavní stížnosti stěžovatelky (společnosti VYZU, s.r.o. a MTR, s.r.o.) napadají skutečnost, že rozhodnutím soudů (prvního a druhého stupně) bylo připuštěno, aby na místo dosavadní navrhovatelky vstoupila do řízení společnost J&T Banka, a.s., přičemž pochybnosti o její nepodjatosti by mohla vyvolat skutečnost, že její syn, JUDr. D. K., je úzce obchodně spojen se společností J&T Investment Advisors, s.r.o. a J&T Credit Investments, a.s.

Podle § 36 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, mimo jiné, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Tyto podmínky jsou v daném případě splněny.

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu je subjektivní hledisko účastníků řízení i samotných soudců, podnětem pro rozhodování o eventuální podjatosti, rozhodování o této otázce se však musí dít výlučně na základě hlediska objektivního. To znamená, že není přípustné vycházet pouze z pochybností o poměru soudců k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nýbrž i věcného rozboru skutečností, které k těmto pochybnostem vedly.

Z citovaného ustanovení § 36 zákona o Ústavním soudu je patrné, že k závěru o tom, že je soudce vyloučen, není potřebné, aby bylo prokázáno, že je podjatý; postačuje, lze-li se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Pokud je na rozhodnutí věci zainteresována osoba soudci blízká, nelze vyloučit vznik pochybnosti o jeho nepodjatosti z hlediska poměru k věci (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 43/96).

V projednávané věci jde (prostřednictvím jejího syna) o vztah soudkyně k subjektům (společnostem J&T Investment Advisors, s.r.o. a J&T Credit Investments, a.s.), které jsou relevantně spjaty s vedlejším účastníkem řízení o ústavní stížnosti (společností J&T Banka), vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1052/07.

Z uvedeného je patrné, že zde existuje osobou blízkou zprostředkovaný vztah soudkyně k věci, ze které vychází projednávaná ústavní stížnost. Takový vztah je způsobilý objektivně vést k legitimním pochybnostem o tom, že soudkyně nemá k věci určitý, nikoliv nezaujatý vztah.

Z uvedených důvodů Ústavní soud dospěl k závěru, že podmínky pro vyloučení soudkyně Michaely Židlické z projednání a rozhodování věci dle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu jsou zde dány, pročež rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2007


Vladimír Kůrka
předseda senátu