IV.ÚS 1067/09 ze dne 27. 7. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 27. července 2009 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické o ústavní stížnosti R. L., zastoupeného Mgr. Martinem Urbáškem, advokátem, AK Bráfova 50, 674 01 Třebíč, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2009 č. j. 21 Cdo 3499/2008-138 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti žádá stěžovatel zrušení v záhlaví označeného usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím mělo být porušeno právo zaručené článkem 36 Listiny základních práv a svobod tím, že mu byl odňat přístup ke spravedlnosti.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Ústavní soud nepokládá za nutné rekapitulovat průběh řízení před obecnými soudy, jehož byl stěžovatel účastníkem, ani důvody, které stěžovatele vedly k podání ústavní stížnosti, neboť obé je Ústavnímu soudu i stěžovateli známo.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí přehledně a srozumitelně vysvětlil, proč rozhodl výroky napadeného usnesení o zastavení dovolacího řízení (I.) a o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu jeho nákladů (II.), přičemž Ústavní soud se s odůvodněním jeho rozhodnutí zcela ztotožňuje, plně na ně odkazuje a nemá, co dalšího by k němu dodal; porušení stěžovatelových ústavně garantovaných práv, které by opravňovalo zásah Ústavního soudu, shledáno nebylo.

S ohledem na výše uvedené odmítl Ústavní soud podanou ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. července 2009


Vlasta Formánková, v. r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu