IV.ÚS 1319/09 ze dne 31. 8. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 31. srpna 2009 o ústavní stížnosti R. V., zastoupeného JUDr. Vladimírem Peškem, advokátem, AK se sídlem Březanova 84/I, 379 01 Třeboň, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. 7. 2007 čj. 43 Nt 6221/2006-62 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 19. 5. 2009, podanou téhož dne k poštovní přepravě a doručenou Ústavnímu soudu následující den, se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod a porušení čl. 90 odst. 1 Ústavy domáhal zrušení shora označeného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, vydaného v řízení povolení obnovy řízení.

Napadeným usnesením Obvodní soud pro Prahu 1 povolil obnovu řízení v trestní věci L. K. vedené pod sp. zn. 6 T 72/2005, a to stran výroku o náhradě škody týkajícího se obchodní společnosti Weber service, s. r. o., zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 9. 2005, který nabyl právní moci dne 7. 4. 2006 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006 ve výroku, že odsouzený L. K. je povinen zaplatit obchodní společnosti Weber service, s. r. o., se sídlem Praha 9, Mansfeldova 15 částku 473 632,- Kč na náhradě škody, zrušil všechna rozhodnutí obsahově navazující na zrušené části citovaného rozsudku, pokud jejich zrušením pozbyla podkladu a poškozenou obchodní společnost Weber service, s. r. o. se svým nárokem na náhradu škody odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

Stěžovatel, kterým měl v trestním řízení vedeném proti L. K. postavení poškozeného, spatřoval porušení svých práv v postupu Obvodního soudu pro Prahu 1, který ho sice k projednání návrhu na povolení obnovy řízení řádně obeslal a vyslechl, avšak jeho právního zástupce JUDr. V. P. o tomto řízení řádně a včas neuvědomil a následně mu nezaslal ani napadené usnesení, takže proti nemohl včas podat stížnost. Stěžovatel tak má za to, že mu Obvodní soud pro Prahu 1 upřel v obnoveném řízení právo na právní pomoc.

Dříve, než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu stěžovaného rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), tedy mimo jiné též to, zda byla ústavní stížnost podána včas.

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 43 Nt 6221/2006, který si Ústavní soud vyžádal k ověření stěžovatelových tvrzení, zjistil, že ústavní stížností napadené usnesení obvodního soudu bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou a ten je podle data na doručence převzal dne 8. 8. 2007 (č.l. 65). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 8. 2007.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Uvedená lhůta je lhůtou procesní a současně lhůtou, jež nemůže být prominuta ani prodloužena.

Ačkoli stěžovatel o existenci a obsahu ústavní stížností napadeného usnesení věděl, ústavní stížnost uplatnil až po téměř devatenácti měsících. Lhůta k podání ústavní stížnosti tak marně uplynula dnem 8. 10. 2007 (pondělí) a bylo-li podání, kterým stěžovatel hodlal zahájit řízení o ústavní stížnosti, podáno až dne 19. 5. 2009, stalo se tak po lhůtě stanovené zákonem. Z tohoto důvodu nebylo třeba zabývat se otázkou přípustnosti ústavní stížnosti či tím, je-li stěžovatel osobou oprávněnou k jejímu podání.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2009


Miloslav Výborný, v. r.
soudce zpravodaj