IV.ÚS 1418/12 ze dne 13. 9. 2012
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 13. září 2012 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci návrhu stěžovatelů 1) J. L., zastoupeného Mgr. Pavlem Pěnkavou, advokátem se sídlem v Ostravě, Místecká ul. 329/258 a 2) D. V., zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Čs. legií 1719/5, na vyloučení soudce Ústavního soudu Pavla Rychetského z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1418/12 z důvodu jeho podjatosti, za účasti Krajského soudu v Ostravě, Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu ČR, jako účastníků řízení, takto:

Soudce Pavel Rychetský není z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1418/12 vyloučen.

Odůvodnění:

I.
Soudce Pavel Rychetský je soudcem zpravodajem ve věci ústavních stížností, podaných shora uvedenými stěžovateli, směřujících proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 32 T 2/2010-4163 ze dne 20. 10. 2010, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 6 To 19/2011-4377 ze dne 18. 3. 2011 a usnesení Nejvyššího soudu č. j. 8 Tdo 972/2011-133 ze dne 15. 12. 2011. Řízení o obou ústavních stížnostech bylo spojeno rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2012 a je vedeno pod sp. zn. IV. ÚS 1418/12.

Stěžovatel D. V. ve svém podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 3. 8. 2012, uvedl, že vznáší námitku podjatosti proti soudci Pavlu Rychetskému, a to ze dvou důvodů:

1. Soudce Pavel Rychetský dne 16. 5. 2010 v pořadu České televize Otázky Václava Moravce měl pronést tyto výroky: "Tento případ je naopak chvályhodný, kdy se věc rychle dostala před soud .... Řada z nás ani nečekala, že se jim podaří dopadnout ty pachatele ...Takže zaplať pánbůh ... to ti obhájci v té věci skutečně nafukujou naprosto zbytečně, mimochodem těm obhájcům se to docela hodí, že získávají časový prostor, který by jinak neměli." V těchto výrocích spatřuje stěžovatel důvod vyloučení soudce Rychetského z projednávané věci, neboť tak měl vyslovit svůj právní názor k osobě stěžovatele i k ostatním obžalovaným. Konkrétně prý porušil princip presumpce neviny, neboť z jeho výroků lze dovodit, že považuje obviněné za pachatele již v době, kdy v trestní věci ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. Navíc prý výrokem "Takže zaplať pánbůh ..." prý vyslovuje jakési uspokojení z toho, že pachatelé byly dopadeni.

2. Jako další důvod pro vyloučení soudce Pavla Rychetského stěžovatel uvádí, že existuje "úzká spolupráce" mezi sdružením R., H., K. & partneři, advokátní kancelář a advokátem P. U. Na tuto "úzkou spolupráci" usuzuje stěžovatel z faktu, že jak zmíněná advokátní kancelář, tak P. U. sídlí na stejné adrese ve stejném domě, z čehož dovozuje, že mezi oběma subjekty existují smluvní vztahy. P. U. v trestním řízení, vedeném proti stěžovateli před Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 32 T 2/2010, zastupoval jako zmocněnec poškozené děti, zejména nezletilou N. K. Advokát P. U. je právním zástupcem jmenované nezletilé také v řízení o návrhu na soudní výkon rozhodnutí pro vymožení částky 9 405 200,- Kč, vedeném u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 21 E 98/2012.

Také stěžovatel J. L. ve svém podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 7. 8. 2012, uvedl, že vznáší námitku podjatosti proti soudci Pavlu Rychetskému ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu). Odůvodnění této námitky je svým obsahem totožné s důvody, uvedenými v bodě 2) návrhu stěžovatele D. V. Stěžovatel J. L. uvádí, že si je vědom toho, že Pavel Rychetský má po dobu výkonu funkce předsedy Ústavního soudu ČR pozastaven výkon advokacie a že tedy advokátní praxi aktivně nevykonává, nicméně soudí, že tato skutečnost nemá pro posouzení jeho podjatosti žádný význam, neboť Pavel Rychetský je zakladatelem advokátní kanceláře, jeho jméno nadále figuruje v názvu této advokátní kanceláře, což prý "vede ke zcela oprávněné domněnce, že tento i nadále s jednotlivými zástupci této advokátní kanceláře udržuje profesní i osobní styk a partnerské vazby".

II.
K návrhu obou stěžovatelů se písemně vyjádřil soudce Pavel Rychetský a tvrdí, že se necítí být v dané věci subjektivně podjatý.

K první námitce, týkající se jeho vystoupení v televizním pořadu, uvádí, že stěžovatelem citované výroky skutečně pronesl, avšak vyjadřoval se jimi toliko k rychlosti objasňování trestného činu.

Pokud jde o jeho vztah k advokátovi P. U., uvádí soudce Pavel Rychetský, že "v době, kdy jsem pozastavil svou činnost advokáta, ještě P. U. nemohl spolupracovat s mojí bývalou advokátní kanceláří, neboť ještě advokátem ani nebyl".

III.
Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Třetí senát Ústavního soudu, rozhodující podle rozvrhu práce Ústavního soudu o vznesených námitkách podjatosti soudce Pavla Rychetského, neshledal žádné podmínky pro použití ust. § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Z obsahu výroků, použitých v televizním pořadu, nelze dovodit žádný poměr jmenovaného soudce k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům. Uspokojení nad tím, že "se věc rychle dostala před soud" se týká toliko procesního aspektu probíhajícího trestního řízení a má povahu faktického konstatování, že trestní řízení probíhá v souladu s regulérním požadavkem rychlosti řízení (patřícího mj. mezi předpoklady spravedlivého procesu, majícího i ústavněprávní relevanci). Rozhodně z těchto výroků nelze vyvozovat, že by jimi mluvčí vyjadřoval úsudek o vině stíhaných osob nebo o jejich vlastnostech.

Třetí senát nezjistil ani žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno soudit, že soudce Pavel Rychetský má blízký vztah k osobě advokáta P. U. Je nesporné, že v roce 1998, kdy Pavel Rychetský pozastavil výkon advokátní praxe, nemohl P. U. v advokátní kanceláři "R., H., K. & partneři" pracovat, a to již vzhledem k jeho věku. Domněnka, vyslovená v ústavní stížnosti J. L., že P. U."i nadále s jednotlivými zástupci této advokátní kanceláře udržuje profesní i osobní styk a partnerské vazby" je pouhou subjektivní spekulací, a nelze z ní dovozovat jakoukoli spojitost tohoto advokáta se soudcem Pavlem Rychetským.

Dle názoru Ústavního soudu v posuzované věci nevyplývá z dostupného materiálu žádná skutečnost, která by byla důvodem k pochybnostem o nepodjatosti soudce Pavla Rychetského, vyplývajícím ze vztahu k projednávané věci stěžovatelů nebo k osobám, jichž se věc dotýká, a to takový vztah, který by jmenovanému soudci bránil ve věci nestranně a spravedlivě postupovat a rozhodovat.

Protože nejsou naplněny podmínky pro vyloučení z projednání a rozhodování věci dle § 36 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu, bylo rozhodnuto, že soudce Pavel Rychetský není vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1418/12.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2012

Jan Musil v. r.
předseda III. senátu Ústavního soudu