IV.ÚS 153/03 ze dne 9. 6. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové, ve věci ústavní stížnosti J. Š., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 21 Co 396/2002, ve spojení s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 32 C 51/99, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 14. března 2003 obdržel Ústavní soud ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), podání stěžovatele označené jako stížnost proti shora uvedeným rozhodnutím. Podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti. Stěžovatel zejména nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona), z podání nebylo zjevné, čeho se domáhá (§34 odst. 1 zákona) a s podáním nebyla doručena kopie napadeného rozhodnutí (§ 72 odst. 4 zákona).

Z uvedených důvodů byl stěžovatel dopisem ze dne 24. března 2003, doručeným dne 28. března 2003, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení dopisu.

Dopisem ze dne 26. dubna 2003 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud se žádostí o prodloužení stanovené lhůty ze zdravotních důvodů. Dopisem ze dne 30. dubna 2003, doručeným stěžovateli dne 5. května 2003, byla stěžovateli nově stanovena lhůta k odstranění vad podání do 2. června 2003, s tím, že nebudou-li vady podání ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho ústavní stížnost odmítne.

Dne 4. června 2003 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, kterým sice nebyly vady podání odstraněny, stěžovatel však svoji ústavní stížnost vzal v celém rozsahu zpět.

Na základě ustanovení § 77 zákona může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil, a proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 9. června 2003

JUDr. Pavel Varvařovský
předseda senátu