IV.ÚS 154/03 ze dne 8. 4. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 154/03


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M. Z., zastoupeného JUDr. P. Č., advokátem proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. 21 Cdo 41/2002-134 ve spojení s rozhodnutím Okresního soudu Benešov, čj. 10 C 416/2000-97, ze dne 17. 5. 2001, a rozhodnutím Krajského soudu v Praze, čj. 23 Co 349/2001-118, ze dne 11. 9. 2001,
t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 14. 3. 2003 a poštovnímu úřadu k přepravě předanou dne 13. 3. 2003, domáhá zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí. Jak Ústavní soud zjistil dotazem u Okresního soudu v Benešově, bylo právnímu zástupci stěžovatele shora citované napadené usnesení Nejvyššího soudu ČR doručeno dne 14. 10. 2002. Tímto dnem počala stěžovateli běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jestliže tedy stěžovatel podal ústavní stížnost teprve dne 13. 3. 2003, stalo se tak evidentně po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2003
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj