IV.ÚS 1713/09 ze dne 16. 7. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. H., o návrhu na zrušení tzv. zdravotnických poplatků, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti doručené osobně dne 1. 7. 2009 stěžovatelka navrhla zrušení povinnosti platit regulační zdravotnické poplatky. Její ústavní stížnost není sepsána advokátem a stěžovatelka advokátem zastoupena není - viz ustanovení § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Její ústavní stížnost tedy nesplňuje požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Z mnoha dalších řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatelka vedla, je zřejmé, že tento postup, kdy nerespektuje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti, volí, ačkoli byla opakovaně poučena, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti (viz např. věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 328/02, III. ÚS 390/02 a mnohé další). Požadavky kladené na návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem jsou stěžovatelce známy již minimálně 5 let.

Obecně platí, že je na příslušném soudu, aby učinil opatření k odstranění případných vad návrhu. Vyvodit vůči navrhovateli nepříznivé procesní důsledky, mezi něž patří odmítnutí návrhu, pak lze tehdy, jestliže se uvedený nedostatek odstranit nezdaří.

Ústavní soud zastává názor, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo stěžovatelce vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo ve zcela identických případech předchozích. Z dříve poskytnutých informací stěžovatelka ví, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než řádným návrhem a v zastoupení advokátem. Proto by bylo naprosto neefektivní a formalistické pokračovat v dalším poučování o tomtéž pro konkrétní řízení.

V projednávané věci soudkyně zpravodajka shledala důvody pro přiměřenou aplikaci ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, odmítla.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. července 2009

Michaela Židlická
soudce zpravodaj