IV.ÚS 184/99 ze dne 6. 5. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ


Ústavního soudu České republiky


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. H., zastoupené JUDr. M. K., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 292/98, ze dne 3. února 1999,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se dne 13. dubna 1999 obrátila na Ústavní soud podáním, ve kterém napadá uvedený rozsudek jímž bylo rozhodnuto o odvolání S. M., proti rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Písku ze dne 28. července 1998, čj. PÚ/1975/93/R-Kh, Bn. Proti témuž rozhodnutí okresního pozemkového úřadu podala odvolání i stěžovatelka. Toto odvolání stěžovatelky ovšem bylo spojeno s odvoláním J. G. proti stejnému rozhodnutí pozemkového úřadu, bylo vedeno pod sp. zn. 10 Ca 182/98 a bylo o něm rozhodnuto rozsudkem 3. března 1999.

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti napadá v záhlaví uvedené rozhodnutí krajského soudu, když uvádí porušení základních práv a svobod uvedených v čl. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 3, čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Porušení těchto zaručených práv spatřuje ve skutečnosti, že v uvedeném rozsudku krajského soudu je uvedeno, že jednání proběhlo "za její účasti", avšak orgán veřejné moci s ní nejednal jako s účastnicí.

Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém vyjádření se k ústavní stížnosti uvedl, že stěžovatelka podala proti rozhodnutí pozemkového úřadu v téže věci odvolání, o kterém bylo jednáno v jiném řízení a nebylo tedy porušeno její Listinou zaručené právo na možnost domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého soudu. V daném sporu jí bylo přiznáno postavení účastníka z úřední povinnosti dle ustanovení § 250m odst. 3 občanského soudního řádu.

Jak plyne z judikatury, a Ústavní soud tento názor sdílí, z žádného ustanovení zákona nelze dovodit, že by podáním opravného prostředku ten, kdo jej podal, založil procesní pluralitu na své straně. Postavení navrhovatele v tomto řízení má ve smyslu ustanovení § 246a odst. 2 o.s.ř., ten, kdo podal opravný prostředek a postavení žalovaného ve smyslu ustanovení § 250k odst. 1 o.s.ř. má správní orgán, jehož rozhodnutí se přezkoumává. (Nejvyšší soud ČR Rc 24/94 viz. Sb.s.r. 94, 1-2 : 47).

Z uvedených důvodů zastává Ústavní soud názor, že řízení bylo vedeno za účasti stěžovatelky a jelikož v dané věci nebyla osobou, z jejíhož podnětu probíhalo řízení o odvolání ve věci, odpovídalo tomu i její procesní postavení.

Stěžovatelka tedy není osobou oprávněnou k podání ústavní stížnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a mohla by tedy mít před Ústavním soudem postavení vedlejšího účastníka v případě, že by ústavní stížnost byla podána S. M.

Současně je nutno uvést, že stěžovatelka, jak bylo již uvedeno výše, podala proti témuž rozhodnutí pozemkového úřadu odvolání, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto 3. března 1999. Proti tomuto rozhodnutí soudu podala stěžovatelka ústavní stížnost vedenou pod sp. zn. I. ÚS 186/99. Není proto možno dovodit, že by byla zkrácena v právu na soudní ochranu proti rozhodnutí správního orgánu, jak uvádí ve své ústavní stížnosti, bylo-li ve věci vedeno soudní řízení pod jinou spisovou značkou. Bylo by tedy možné stěžovatelku též odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona, neboť Ústavní soud již v téže věci jedná (§ 35 odst. 2 zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. května 1999JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj