IV.ÚS 2273/09 ze dne 10. 12. 2009
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 10. prosince 2009 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci stěžovatele občanského sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín, se sídlem Neznašov 122, Všemyslice, 373 02, IČ: 26529084, zastoupeného Mgr. Martinem Šípem, advokátem Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o., se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2273/09, takto:

Soudkyně Michaela Židlická je z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2273/09 vyloučena.

Odůvodnění:

I.

Ve shora uvedené věci byla v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímu soudu, ve znění pozdějších předpisů, podle rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném a účinném znění, ustanovena soudcem zpravodajem JUDr. Michaela Židlická.

II.

Soudkyně Michaela Židlická předložila dne 8. prosince 2009 třetímu senátu Ústavního soudu své vyjádření, ve kterém žádá, aby tento senát zvážil, zda nejsou dány důvody jejího vyloučení pro podjatost podle ust. § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Jako důvod možných pochybností o její podjatosti uvádí, že její syn JUDr. D. K. je členem vedení nově vzniklého průmyslového a obchodního holdingu, který je obchodním partnerem společnosti ČEZ, a. s., která je vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, vedeného pod sp. zn. IV. ÚS 2273/09. Za této situace se soudkyně Michaela Židlická domnívá, že by mohly vzniknout pochybnosti o propojení ekonomických zájmů vedlejšího účastníka řízení (společnosti ČEZ, a. s.) a její rodiny.

III.

Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Třetí senát Ústavního soudu vzal v úvahu skutečnosti uváděné soudkyní Michaelou Židlickou a dospěl k závěru, že za daného skutkového stavu může vzniknout pochybnost o nepodjatosti soudkyně. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že její syn JUDr. D. K. se vlastnicky a manažersky podílí na činnosti holdingu, vytvořeného mj. českou obchodní společností PPF, a. s. a slovenskou obchodní společností J&T, a. s. Ekonomické aktivity tohoto holdingu mají vztah také k obchodní společnosti ČEZ, a. s.

Protože jsou naplněny podmínky pro vyloučení z projednání a rozhodování věci dle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, bylo rozhodnuto, že soudkyně Michaela Židlická je vyloučena z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2273/09.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2009


Jan Musil
předseda senátu Ústavního soudu