IV.ÚS 2290/10 ze dne 6. 10. 2010
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila o vyloučení soudce v řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 2290/10, takto:

Soudkyně Michaela Židlická je vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2290/10.

Odůvodnění:

Stěžovatel podáním, následujícím podání ústavní stížnosti, vznesl námitku podjatosti proti soudkyni Michaele Židlické, člence senátu, povolaného k projednání a rozhodnutí jím zahájené věci. Odůvodnil ji tvrzením, že jmenovaná je matkou „významného partnera a spolupodílníka společnosti J&T Finance Group, a.s., … která je spoluvlastníkem (podílníkem) J&T Banky, a.s., tj. žalovaného č. 2“ (v daném řízení vedlejším účastníkem).

Michaela Židlická skutkový základ námitky stěžovatele potvrdila, a uvedla, že ačkoli „se subjektivně podjatá necítí“, uznává, že její „příbuzenský poměr“ důvodem vyloučení je.

Podle § 36 odst. 1, 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o Ústavním soudu“), je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, mimo jiné, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Tyto podmínky jsou v daném případě splněny.

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu je subjektivní hledisko účastníků řízení i samotných soudců, podnětem pro rozhodování o eventuální podjatosti, byť rozhodování o této otázce se musí dít výlučně na základě hlediska objektivního. To znamená, že není přípustné vycházet pouze z pochybností o poměru soudců k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nýbrž i věcného rozboru skutečností, které k těmto pochybnostem vedly.

Z citovaného ustanovení § 36 zákona o Ústavním soudu je patrné, že k závěru o tom, že je soudce vyloučen, není potřebné, aby bylo prokázáno, že je podjatý; postačuje, lze-li se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.

V projednávané věci jde (prostřednictvím jejího syna) o vztah soudkyně k subjektům, které jsou relevantně spjaty s vedlejším účastníkem řízení o ústavní stížnosti (společností J&T Banka); existuje zde tedy i osobou blízkou zprostředkovaný vztah soudkyně k věci, ze které vychází projednávaná ústavní stížnost. Takový vztah je způsobilý objektivně vést k legitimním pochybnostem o tom, že soudkyně nemá k věci určitý, nikoliv nezaujatý vztah.

Z uvedených důvodů Ústavní soud dospěl k závěru, že podmínky pro vyloučení soudkyně Michaely Židlické z projednání a rozhodování věci dle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu jsou zde dány, pročež rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2010


Vladimír Kůrka v. r.
předseda senátu