IV.ÚS 2360/16 ze dne 27. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu T. R., nezletilého T. R., nezletilé B. R. a H. R., bez právního zastoupení, proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 9 ve věci vedené pod sp. zn. 2 T 58/2014, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 18. července 2016 návrh, v němž první navrhovatel, i jménem ostatních, namítá průtahy v řízení ve své vlastní věci. Navrhovatel takto obesílá Ústavní soud opakovaně, desítkami podání, které však nesplňují náležitosti podle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to i za situace, kdy byl opakovaně poučen jak o náležitostech podání, tak i o možnosti jeho odmítnutí podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel se i v tomto případě na Ústavní soud obrátil s vadným podáním, je zjevné, že poučovat jej znovu by bylo neefektivní a zbytečné; proto je na místě odmítnout návrh podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. července 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj