IV.ÚS 2568/14 ze dne 5. 9. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky IRON SERVIS s.r.o., se sídlem v Praze 10, Chudenická 1059/30, bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel ústavní stížnost, kterou stěžovatelka brojila proti spisovou značkou neidentifikovanému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. dubna 2014 a proti usnesení Okresního soudu v Prachaticích č. j. 12 C 11/2013-40 ze dne 9. října 2013.

Výše uvedená ústavní stížnost nesplňovala náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva stěžovatelky (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla stěžovatelka přípisem ze dne 13. srpna 2014 vyzvána, aby vytčené vady ústavní stížnosti odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení této výzvy. Současně byla stěžovatelka poučena, že nebudou-li v uvedené lhůtě tyto vady její ústavní stížnosti odstraněny, bude tato podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Z doručenky je zřejmé, že stěžovatelce byla výzva k odstranění vad ústavní stížnosti doručena dne 24. srpna 2014. Dne 25. srpna 2014 tak počala stěžovatelce běžet lhůta pro odstranění vad ústavní stížnosti, která skončila dne 3. září 2014. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady ústavní stížnosti neodstranila, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti, nereagovala.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2014

Vlasta Formánková v.r.
soudkyně zpravodajka