IV.ÚS 29/08 ze dne 24. 9. 2008
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 24. září 2008 o ústavní stížnosti 1) Ing. J. H. a 2) J. H., proti usnesením Okresního soudu v Semilech ze dne 22. 10. 2007 č. j. Nc 2112/2005-46 a ze dne 17. 10. 2005 č. j. Nc 2112/2005-8 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 1. 2008 se stěžovatelé domáhali zrušení v záhlaví označených usnesení obecného soudu. Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad návrhu spočívajících mj. v absenci zastoupení advokátem, a to ve lhůtě 20 dnů; rovněž upozornil, že neodstranění vad návrhu v určené lhůtě zakládá důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti. Podáním ze dne 20. 3. 2008 stěžovatelka požádala o prodloužení takto stanovené lhůty alespoň do dne 31. 5. 2008, lépe však do dne 30. 6. 2008. Jako důvod uvedla dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav manžela, který se má podrobit ozařování a dalším lékařským vyšetřením; manžel dle tvrzení stěžovatelky od počátku všechna podání připravoval a osobně se zúčastnil všech jednání s nimi spojených. Podáním doručeným Ústavnímu soudu telefaxem dne 27. 6. 2008 stěžovatelka znovu žádala prodloužení lhůty z důvodu přetrvávajícího a dále se komplikujícího nepříznivého zdravotního stavu manžela, a to do dne 30. 9. 2008, lépe však do dne 31. 10. 2008.

Po zvážení konkrétních okolností případu dospěl soudce zpravodaj k závěru, že opakované žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti nelze vyhovět. Ústavní soud sice zohlednil vážný zdravotní stav stěžovatele a starosti, které může péče o něj přinášet jeho nejbližším příbuzným, a proto oběma stěžovatelům ponechal požadovanou lhůtu (do dne 30. 6. 2008) k zajištění právního zastoupení pro řízení před Ústavním soudem. Další prodlužování již prodloužené lhůty však není na místě. Zákonná šedesátidenní lhůta obvykle plně postačuje k podání bezvadné ústavní stížnosti a její prodlužování stanovováním dalších lhůt k jejímu doplnění nebo opravě by mělo být záležitostí výjimečnou a odůvodněnou závažnými okolnostmi. Již prve prodloužená lhůta byla delší než tři měsíce, čímž svou délkou přesahovala zákonnou lhůtu k podání ústavní stížnosti a dle názoru Ústavního soudu poskytovala možnost stěžovatelce, aby si vyšetřila dostatečný časový prostor pro zajištění služeb advokáta. Nadto vytýkané vady ústavní stížnosti podané telefaxem a k poštovní přepravě dne 5. 1. 2008 nebyly odstraněny ani do dne vydání tohoto usnesení, čili souhrnně po dobu delší osmi měsíců.

Z výše uvedených důvodů nezbylo Ústavnímu soudu, než podanou ústavní stížnost odmítnout pro neodstranění vad dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2008


Miloslav Výborný
soudce zpravodaj