IV.ÚS 3270/13 ze dne 31. 3. 2014
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
POZOR - ROZHODNUTÍ IV. ÚS 3270/13 BYLO ZRUŠENO USNESENÍM Pl. ÚS 22/18 ZE DNE 22. 5. 2018

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Josefa Beránka a Mgr. Romany Beránkové, zastoupených Mgr. Václavou Burianovou, advokátkou se sídlem Nerudova 5, Plzeň, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2013 č. j. 1 As 33/2013-58 a rozsudku Krajského soudu v Plzni za dne 29. 3. 2013 č. j. 57 A 65/2011-52, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou prostřednictvím datové schránky dne 29. 10. 2013 a následně doplňovanou, se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedených rozsudků soudů ve správním soudnictví, a to pro porušení jejich základních práv zakotvených a zaručených ústavním pořádkem, zejména vlastnického práva podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání věci, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Z podané ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu byl stěžovatelům doručen dne 28. 8. 2013. Lhůta k podání ústavní stížnosti proto uplynula dne 28. 10. 2013.

Podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě tímto zákonem stanovené.

Protože k podání ústavní stížnosti došlo až dne 29. 10. 2013, tedy po uplynutí lhůty, kterou pro její podání stanoví zákon o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný po lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2014

JUDr. Vladimír Sládeček
soudce zpravodaj