IV.ÚS 376/11 ze dne 2. 5. 2012
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudkyně zpravodajky Michaely Židlické a soudce Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky K. Š., zastoupené JUDr. Jiřím Bílkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 102a, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2010 č. j. 5 Cmo 270/2010-112 s návrhem na jeho zrušení a s návrhem na zrušení § 175 občanského soudního řádu, za účasti Vrchního soudu v Praze jako účastníka řízení a společnosti GORASAN COMPANY LIMITED, Theklas Lysioti 35, EAGLE STAR HOUSE, 6th floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

I. Návrh stěžovatelky na zrušení ustanovení § 175 občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se postupuje k rozhodnutí plénu Ústavního soudu.

II. Řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky vedené pod sp. zn. IV. ÚS 376/11 se přerušuje.


Odůvodnění:

Včas a řádně podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhá, aby Ústavní soud zrušil nálezem rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne ze dne 11. listopadu 2010 č. j. 5 Cmo 270/2010-112. Řízení o ústavní stížnosti je vedeno pod sp. zn. IV. ÚS 376/11. S návrhem na zrušení uvedeného rozsudku se domáhala rovněž zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský soudní řád" nebo jen "o.s.ř."), a to z následujících důvodů:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, rozsudkem ze dne 17. června 2010 č. j. 37 Cm 419/2009-84 zrušil směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě č. j. 32 Cm 76/2009-14 ze dne 25. 2. 2009. Proti tomuto rozsudku podal žalobce, společnost GORASAN COMPANY LIMITED, Theklas Lysioti 35, EAGLE STAR HOUSE, 6th floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus, (v řízení o ústavní stížnosti navrhovatelky Ústavním soudem evidované pod sp. zn. IV. ÚS 376/11 vedlejší účastník, dále jen "žalobce") odvolání. V odvolacím řízení Vrchní soud v Praze změnil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky Liberec, tak, že směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě č. j. 32 Cm 76/2009-14 ze dne 25. 2. 2009 ponechal v platnosti. Podle názoru stěžovatelky Vrchní soud v Praze v uvedeném rozsudku rozhodl především v rozporu s ustanovením § 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ" nebo jen "Občanský zákoník"), v rozporu s ustanovením § 1, § 2, § 120, § 134 o. s. ř., v rozporu s čl. 11, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), a tím porušil právo navrhovatelky na spravedlivý proces.

Stěžovatelka se totiž domnívá, že soudy by měly rozhodovat směnečné spory nestranně a ne hájit zájmy vlastníků cenných papírů, zvláště v případě, když se jedná zcela zjevně o nemorální, možná i úmyslně podvodné jednání směnečného věřitele a jeho právního předchůdce. Stěžovatelka přitom předmětnou blankosměnku nepodepsala, nevěděla vůbec, o co jde, a během tří dnů musela uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá. Tím je podle ní nepochybně porušena rovnost účastníků v řízení. Proto je podle jejího názoru potřeba zrušit § 175 o. s. ř. a směnečné řízení podřídit obecnému řízení, aby žalovaný měl možnost se řádně bránit uplatnění směnečného nároku.

Senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že uplatněním § 175 občanského soudního řadu nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. Stěžovatelka přitom tvrdí, že citované ustanovení zákona je zejména v rozporu s čl. 11, čl. 36 odst. 1 Listiny a zásadou rovnosti účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny. Senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že tato tvrzení nelze označit za zjevně neopodstatněná a je třeba se návrhem na zrušení § 175 občanského soudního řádu a jeho důvody věcně zabývat, a to zejména hledisky ustálené judikatury Ústavního soudu, vztahující se k otázkám ústavnosti lhůt stanovených právním předpisem. Proto rozhodl podle § 78 odst. 1 zákona o Ústavním soudu o postoupení návrhu stěžovatelky na zrušení napadeného ustanovení k rozhodnutí plénu Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky.

V řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky bude pokračováno poté, co plénum Ústavního soudu rozhodne o návrzích stěžovatelky a senátu Ústavního soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. května 2012

Vlasta Formánková, v. r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu