IV.ÚS 418/99 ze dne 9. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 418/99
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI
Ústavního soudu České republiky


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. H., proti věznění ve věznici V.,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavnímu soudu bylo dne 25. 8. 1999 doručeno podání označené jako "Stížnost na porušování zákona a omezování osobní svobody", ve kterém stěžovatel upozornil na údajné neoprávněné věznění ve Věznici V., uvedl, že kromě trestního příkazu dosud neobdržel žádný pravomocný rozsudek ani příkaz k nastoupení výkonu trestu a požádal Ústavní soud o zjednání nápravy.

Po posouzení, zda jsou splněny formální náležitosti návrhu, Ústavní soud shledal, že návrh nemá potřebné náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Přípisem ze dne 6. 9. 1999 (doručení vykázáno 7. 9. 1999) byl proto stěžovatel upozorněn, že ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona v řízení před Ústavnímu soudem musí být zastoupen advokátem a že k doplnění návrhu je tudíž nutné předložit řádnou plnou moc udělenou advokátovi, vyhovující náležitostem dle § 31 zákona s tím, že již sám návrh, tj. ústavní stížnost, musí být řádně sepsán zmocněným advokátem a splňovat náležitosti stanovené v ust. § 34 odst. 1 zákona. K odstranění vad návrhu byla stěžovateli určena lhůta do 30. 9. 1999, s upozorněním, že po marném uplynutí

1

IV. ÚS 418/99
stanovené lhůty může být návrh ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnut. K dalšímu vysvětlení bylo stěžovateli zasláno poučení o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné obrátit se na Ústavní soud.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že do dnešního dne stěžovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tornu určené, a proto mu nezbylo než návrh podle ustanovení
§ 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. 12. 1999


JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj
2