IV.ÚS 52/99 ze dne 18. 3. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
ČESKÁ REPUBLIKA
IV. ÚS 52 / 99

USNESENI
Ústavního soudu
Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu pana M. M., obsahujícího stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, mimo ústní jednání takto:

Návrh se odmítá. Odůvodnění

Dne 1. 2. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 27. 1. 1999, jehož obsahem byla stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta.
Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 11. 2. 1999. Konec určené lhůty připadl na den 15. 3. 1999, tj. na první pracovní den, následující po dni pracovního klidu, v němž lhůta uplynula (13. 3. 1999).
Jelikož Ústavnímu soudu do dne 15. 3. 1999 nedošel návrh na zahájení řízení který by odpovídal požadavkům zákona, jak o nich byl navrhovatel vyrozuměn, nezbylo, než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. ( §43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 18. 3. 1999
JUDr. Ivana Janů

soudce zpravodaj