IV.ÚS 520/98 ze dne 28. 1. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 520/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 28. ledna 1999 ve věci ústavní stížnosti L.Z., zastoupené JUDr. V.K., proti rozsudku Okresního soudu v Semilech ze dne 31. 3. 1998, čj. 6 C 388/92-204, a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 1998, čj. 25 Co 450/98-228, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, fyzické a právnické osoby, jako účastníci nebo vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem. Toto zastoupení je upraveno v ustanovení § 31 citovaného zákona tak, že podle jeho odstavce 1 tento. zástupce není oprávněn se dát v řízení před Ústavním soudem zastoupit dalším zástupcem. V projednávané věci byly stěžovatelka i její právní zástupkyně vyzvány dopisem ze dne 6. 1. 1999 k odstranění vady plné moci s poučením, že nebude-li vada v soudem určené lhůtě odstraněna, bude ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnuta. Stěžovatelčina zástupkyně však vadu

2 IV. ÚS 520/98
neodstranila, neboť v plné moci doručené ústavnímu soudu dne 25. 1. 1999 je v rozporu s ustanovením § 31 odst. 1 citovaného zákona opětovně konstatováno oprávnění zástupce dát se v řízení zastoupit dalším zástupcem. Za tohoto stavu věci nezbylo proto Ústavnímu soudu než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.
V Brně dne 28. ledna 1999


JUDr. Vladimír Čermák soudce zpravodaj