IV.ÚS 523/99 ze dne 22. 11. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ


Ústavního soudu České republikyÚstavní soud rozhodl ve věci návrhu B. D., zastoupeného JUDr. I. K., advokátem, proti rozhodnutí Okresního úřadu v Jeseníku - okresního pozemkového úřadu, ze dne 29. června 1998, čj. 1382/5495/98/5,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 26. října 1999 byl doručen Ústavnímu soudu návrh označený jako "návrh na přezkum rozhodnutí", kterým se navrhovatel domáhal zrušení uvedeného rozhodnutí. Opomenul přitom (a již tímto opomenutím založil samostatný důvod pro odmítnutí návrhu) napadnout rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva připouští, tedy rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. dubna 1999, sp. zn. 22 Ca 383/98.

Ústavní soud se obrátil na Krajský soud v Ostravě s dotazem, kdy byl výše uvedený rozsudek doručen stěžovateli, resp. jeho právnímu zástupci.

Dopisem ze dne 10. listopadu 1999 byl Ústavní soud vyrozuměn, že právnímu zástupci stěžovatele bylo doručení vykázáno dne 1. června 1999.

Mezi doručením rozhodnutí o posledním opravném prostředku stěžovateli a odesláním návrhu (stížnosti) tedy uplynula lhůta přesahující 130 dní. Nebyla tedy splněna lhůta stanovená v ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), která činí 60 dnů.

Z toho důvodu nezbylo Ústavnímu soudu než návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. b) zákona.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 22. listopadu 1999JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj