IV.ÚS 559/99 ze dne 2. 12. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ


Ústavního soudu České republiky


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu R. V., zastoupeného JUDr. B. G., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. července 1999, sp. zn. 18 Co 105/99, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Tachově ze dne 21. října 1998, sp. zn. 3 C 274/96,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. listopadu 1999 obdržel Ústavní soud zásilku v obchodním papírovém sáčku, která obsahovala návrh JUDr. B. G. proti usnesení Nejvyššího soudu ČR, k němuž bylo připojeno dalších pět návrhů, v nichž JUDr. B. G. vystupoval jako právní zástupce. Jedním z návrhů byl i návrh shora uvedeného R. V., který však vykazoval nedostatky podání dle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Konkrétně se jednalo o absenci zvláštní plné moci (§ 29 - §31 zákona), a samostatnost ústavní stížnosti, neboť hromadnou ústavní stížnost zákon nezná.

Z důvodu odstranění vad podání byl právní zástupce navrhovatele vyzván, aby zaslal Ústavnímu soudu požadované doklady ve stavu a ve formě, která bude odpovídat významu řízení před Ústavním soudem. Dopisem ze dne 19. listopadu 1999, doručeným právnímu zástupci 23. listopadu 1999, byla stanovena lhůta v trvání 7 dnů.

Jelikož ve stanovené lhůtě právní zástupce vady návrhu neodstranil s poukazem na to, že plnou moc již zaslal s původním hromadným návrhem a novou plnou moc bude moci Ústavnímu soudu doručit až v okamžiku, kdy se mu podaří kontaktovat svého klienta, což může trvat nejméně jeden měsíc, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh odmítnout pro neodstranění vad podání dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).


V Brně dne 2. prosince 1999


JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj