IV.ÚS 626/06 ze dne 8. 2. 2008
N 34/48 SbNU 429
K výkladu pojmu globálního zajištění celního dluhu (globální celní záruka)
 
Česká republika
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem republiky
 
Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Miloslava Výborného a Vlasty Formánkové - ze dne 8. února 2008 sp. zn. IV. ÚS 626/06 ve věci ústavní stížnosti Komerční banky, a. s., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2006 č. j. 11 Ca 135/2006-77, jímž bylo rozhodováno ve věci tzv. globální celní záruky vystavené stěžovatelkou.

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2006 č. j. 11 Ca 135/2006-77 se ruší.

II. Návrh na náhradu nákladů řízení se odmítá.


OdůvodněníI.

1. Ústavnímu soudu byl dne 27. 9. 2006 doručen v elektronické formě návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jímž se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaného rozsudku obecného soudu. Dne 29. 9. 2006 byl návrh doplněn písemnou formou. Své podání spojila stěžovatelka s návrhem na náhradu nákladů řízení.

2. Předtím, než se Ústavní soud začal věcí meritorně zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu.II.

3. Dne 29. 3. 1996 vystavila stěžovatelka ve prospěch Celního úřadu Beroun globální celní záruku, jíž se zavázala za určitého celního deklaranta zaplatit celní dluh, pokud nebude splněn v zákonné lhůtě, a to až do částky 300 000 Kč. Rozhodnutím Celního úřadu Beroun (dále též "celní úřad") č. j. PR - 1090/97 ze dne 2. 6. 1997 byla stěžovatelka vyzvána, aby zaplatila státní pokladně částku 300 000 Kč, a to právě z titulu poskytnuté globální celní záruky. Navzdory řádnému zaplacení částky 300 000 Kč vydal Celní úřad Beroun dne 15. 4. 2004 celkem 55 rozhodnutí, přičemž v dotčeném případě je relevantní rozhodnutí výše citovaného správního orgánu ze dne 15. 4. 2004 č. j. R/00025/2004, kterými uložil stěžovatelce zaplacení částek v celkovém souhrnu mnohonásobně převyšujícím částku 300 000 Kč. Rozhodnutí celního úřadu bylo dne 25. 2. 2005 potvrzeno rozhodnutím Celního ředitelství Praha. V následně vyvolaném soudním řízení rozhodoval naposledy Městský soud v Praze, který, jsa vázán právním názorem vysloveným ve zrušovacím rozsudku Nejvyššího správního soudu podle ustanovení § 110 odst. 3 soudního řádu správního, rozhodl ústavní stížností napadeným rozsudkem ze dne 27. 7. 2006 tak, že žalobu proti rozhodnutí Celního ředitelství Praha zamítl.

4. S ohledem na prakticky shodná rozhodnutí Ústavního soudu v obdobných věcech téže stěžovatelky lze její právní argumentaci shrnout následovně.

5. Ochranu garantovanou čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") měly soudy stěžovatelce odepřít užitím rozšiřujícího a účelového výkladu § 256 zákona č. 13/1993, celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Celní úřad závazek stěžovatelky vyložil tak, že omezení 300 000 Kč se vztahuje na každý jednotlivý dluh (z neomezené řady dluhů), a nikoli na souhrn všech dluhů celního dlužníka. Stěžovatelka však byla vždy přesvědčena, že v záruční listině uvedená nejvyšší částka představuje nejvyšší nepřekročitelnou hranici plnění. Tzv. nejvyšší částka nemá při výkladu zastávaném soudy žádnou funkci a je nadbytečná. Výše závazku ručitele by nebyla vůbec závislá na projevu jeho vůle a záruční listina by byla neplatná pro neurčitost (srov. i právní normy týkající se jednání v omylu). Ručitel by byl nositelem závazku k neomezenému a nekontrolovatelnému plnění, jehož výše výlučně závisí na počtu učiněných celních deklarací, který však ručiteli není předem znám a jehož výši nemůže ovlivnit, což je v rozporu s principem právní jistoty, resp. předvídatelnosti práva [nález sp. zn. I. ÚS 50/03 ze dne 13. 6. 2006 (N 120/41 SbNU 499)].

6. Porušení práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny) spatřovala stěžovatelka v tom, že jí byl nepřípustně a nezákonně "uložen celní dluh", neboť byla hrozbou exekuce donucena k zaplacení více než 12 miliónů Kč z vlastního majetku. Stěžovatelka odkázala na právní názor Ústavního soudu [nález sp. zn. IV. ÚS 666/02 ze dne 15. 12. 2003 (N 145/31 SbNU 291)], podle něhož při ukládání a vymáhání daní, tedy při odnětí části nabytého majetku, umožněném čl. 11 odst. 5 Listiny, je třeba v případě dvojího možného výkladu zákona (s ohledem na čl. 4 odst. 4 Listiny) dodržovat princip v pochybnostech mírněji (in dubio mitius). Zvolený výklad byl výkladem přísnějším (pokud ne svévolným).

7. Stěžovatelka je toho názoru, že v rámci proběhlého správního a soudního řízení došlo k zásahu do jejích ústavně zaručených základních práv a svobod, jež jsou jí garantována čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny. Stejně tak mělo dojít k popření jejího vlastnického práva, jež je jí zajištěno čl. 11 Listiny.III.

8. Městský soud v Praze ve svém vyjádření k ústavní stížnosti uvedl, že při posuzování předmětného případu byl vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, který jeho předchozí rozhodnutí ve věci zrušil a vrátil k dalšímu projednání. Stěžovatelka v replice k vyjádření Městského soudu v Praze odkázala na předchozí rozhodnutí tohoto soudu ve věci a judikaturu Ústavního soudu svědčící její právní argumentaci.IV.

9. Čtvrtý senát Ústavního soudu konstatuje, že obdobnými návrhy stěžovatelky se v minulosti již zabýval [srov. např. nález sp. zn. IV. ÚS 666/06 ze dne 21. 11. 2007 (N 203/47 SbNU 623) či nález sp. zn. IV. ÚS 669/06 ze dne 13. 11. 2007 (N 192/47 SbNU 533)], přičemž dospěl k závěru, že ze strany státní moci došlo k zásahu do ústavně zaručených základních práv a svobod. Všechny výše citované nálezy přitom vycházejí z nálezu sp. zn. I. ÚS 643/06 ze dne 13. 9. 2007 (N 142/46 SbNU 373).

10. Stěžovatelka i Městský soud v Praze v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o Ústavním soudu souhlasili s upuštěním od ústního jednání.

11. Ústavní soud konstatuje, že pro rozhodnutí o předložené ústavní stížnosti je rozhodující posouzení interpretace pojmu globální záruky celního dluhu. K této otázce se Ústavní soud autoritativně vyjádřil v nálezu sp. zn. I. ÚS 643/06, přičemž právní závěry vyslovené v uvedeném nálezu plně dopadají i na daný případ.

12. Pojem globálního celního zajištění celního dluhu nebyl relativně dlouhou dobu na zákonné úrovni blíže definován a jak vyplývá z již uvedeného nálezu sp. zn. I. ÚS 643/06, globální celní záruka vystavená před 1. 7. 1998 představuje jiný závazek než záruka vystavená po 1. 7. 1998 a po 1. 7. 1999. Teprve zákon č. 1/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, změnou § 259 odst. 2 celního zákona (s účinností od 1. 7. 2002) nově stanovil, že: "lze použít globální záruku k zajištění celního dluhu nebo dluhů ... až do výše zaručené částky. Uživatel globální záruky odpovídá za to, že celní dluh nebo součet celních dluhů ... nepřekročí zaručenou částku. Dojde-li k překročení ... je uživatel ... povinen ... neprodleně informovat celní orgán". Tato zákonná definice jednoznačně limitující globální ručení za součet celních dluhů nejvyšší zaručenou částkou a stanovící povinnost uživateli záruky platí dosud. Pro posouzení věci je tedy důležité důsledně rozlišovat jednotlivé časové úseky, vymezené platností té které právní úpravy globálního zajištění celního dluhu. Stěžovatelka záruku vystavila v březnu 1996, přičemž správním orgánem byla povolena v dubnu téhož roku a tento správní akt je nutno posuzovat podle tehdy platných a ústavně konformně interpretovaných právních pravidel. Tato zásada respektována nebyla.

13. Z příkazu vnitřní souladnosti a nerozpornosti právního řádu plyne požadavek, aby tentýž právní institut (zde ručení) znamenal totéž, bez ohledu na to, v jakém odvětví práva je zrovna aplikován, což se nestalo [srov. nález sp. zn. III. ÚS 358/99 ze dne 12. 10. 2000 (N 147/20 SbNU 53) nebo i rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 81/2004-54 ze dne 26. 10. 2005].

14. Celní orgány a stejně tak obecné soudy při své činnosti provedly extenzivní výklad celního zákona, v jehož důsledku došlo k nepředvídatelné kumulaci z hlediska množství dotčených případů i z hlediska doby, kdy došlo k sepsání záruční listiny, a právní závěr, ke kterému dospěl Nejvyšší správní soud v rozhodnutí, jímž věc vrátil zpět Městskému soudu v Praze a současně mu závazně stanovil následný postup, byl v rozporu s čl. 2 odst. 2 Listiny. Stěžovatelka tím byla zkrácena ve svém právu zaručeném v čl. 11 odst. 1 Listiny, neboť byla přinucena zaplatit z ručení vyšší částku, než jakou mohla při vystavení záruky očekávat, a to i vzhledem k tehdejší praxi a tehdy platným právním předpisům.

15. Ústavní soud dále konstatuje, že Městský soud v Praze napadeným rozhodnutím [s odvoláním na usnesení sp. zn. Pl. ÚS 54/2000 ze dne 23. 1. 2001 (U 2/21 SbNU 463)], zasáhl do stěžovatelčina práva vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1 Listiny), neboť stěžovatelka byla nucena zaplatit z titulu ručení více, než mohla v době vystavení záruky s ohledem na znění tehdy platných právních předpisů a tehdejší praxi důvodně očekávat.

16. Snaha státu maximalizovat fiskální výnosy je legitimní a ústavním pořádkem aprobovaná, avšak pro takové jednání musí respektovat vymezený zákonný rámec. Veřejná moc nemůže využívat nejasnost právní úpravy, kterou sama vyvolala.

17. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2006 č. j. 11 Ca 135/2006-77 zrušil [§ 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

18. Co se týče návrhu stěžovatelky na náhradu nákladů řízení, Ústavní soud interpretuje § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu v tom smyslu, že úhrada nákladů řízení dle daného zákonného ustanovení není automatická a lze ji uložit pouze "v odůvodněných případech" jako určitou sankci vůči tomu účastníku řízení, který svým postupem zásah do základního práva vyvolal [nález sp. zn. II. ÚS 53/97 ze dne 17. 2. 1999 (N 26/13 SbNU 195]. Jelikož v posuzované věci Ústavní soud takové důvody neshledal, předmětný návrh pro zjevnou neopodstatněnost odmítl [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu].