IV.ÚS 70/03 ze dne 25. 4. 2003
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
IV. ÚS 70/03

Ústavní soud rozhodl o návrhu V. L. a M. L.,

t a k t o :


Návrh se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Ústavní soud obdržel dne 30. ledna 2003 podání navrhovatelek, které však nemělo všechny náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byly navrhovatelky vyzvány k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů, kterou jim Ústavní soud k tomu určil, a posléze prodloužil. Výzva k odstranění vad podání byla V. L. doručena dne 19. 2. 2003, M. L. 21. 2. 2003, uvědomění o prodloužení lhůty pak oběma navrhovatelkám 27. 3. 2003. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelkami odstraněny, přesto, že prodlužovaná lhůta uplynula dnem 15. 4. 2003. Navrhovatelky tedy ve lhůtě jim určené vady návrhu neodstranily, a proto Ústavní soud jejich návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2003

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj