IV.ÚS 819/16 ze dne 31. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu Dušana Beňo, t. č. Vazební věznice Liberec, P.O.BOX 400, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 11. 3. 2016 návrh, ve kterém stěžovatel uvádí, že "tuto stížnost pro porušení zákona" adresoval i Ministerstvu spravedlnosti a žádá o vrácení příloh.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti stanovené v § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel výzvou, doručenou mu dne 21. 3. 2016, vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů s tím, že po uplynutí této lhůty bude návrh bez dalšího odmítnut.

Dne 26. 4. 2016, tedy po uplynutí určené lhůty, navrhovatel Ústavnímu soudu oznámil, že mu byla Českou advokátní komorou určena advokátka JUDr. Michaela Hořejší - Hanušová a JUDr. Alexandr Šoljak pro podání stížnosti pro porušení zákona. Dne 19. 4. 2016 navrhovatel Ústavnímu soudu doručil rozhodnutí České advokátní komory o určení advokátky Mgr. Lucie Hanzelínové k posouzení právního stavu ve věci ústavní stížnosti.

Navrhovatel, ani žádný ze jmenovaných advokátů nepředložil plnou moc pro zastupování před Ústavním soudem, jimi zpracovaný návrh či jinou písemnost.

Vzhledem k tomu, že lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula a od jeho podání uběhly téměř 3 měsíce, aniž byly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné

V Brně dne 31. května 2016


JUDr. Vladimír Sládeček
soudce zpravodaj