IV.ÚS 935/21 ze dne 4. 6. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele J. P., t. č. Věznice Valdice, proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 5. listopadu 2019 sp. zn. 6 T 85/2019, za účasti Okresního soudu v Kladně, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 8. 4. 2021, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného soudního rozhodnutí.

2. Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]; zejména z něj nebyla patrná ústavněprávní argumentace pro řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel rovněž nepředložil plnou moc pro zastupování před Ústavním soudem (§ 30 a 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Jeho podání tedy vykazovalo takové vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno podle zákona o Ústavním soudu projednat. Stěžovatel byl dopisem, který mu byl doručen do jeho vlastních rukou dne 16. 4. 2021, vyzván k jejich odstranění.

4. K tomu byla stěžovateli stanovena lhůta 40 dnů s poučením o důsledcích, nebudou-li tyto vady v této lhůtě odstraněny.

5. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě (a ani k dnešnímu dni) odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. června 2021


Jan Filip v. r.
soudce zpravodaj