II.ÚS 116/04 ze dne 27. 4. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. R., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 25. 2. 2004, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Navrhovatel "stížností a žalobou" požádal Ústavní soud o přešetření postupu Policie ČR, státních zastupitelství v Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové a zastupitelů města Dobrušky v blíže nespecifikované věci. Domáhá se náhrady škody, která byla údajně způsobena na nemovitosti čp. 235 nesprávným úředním postupem.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dne s upozorněním, že, jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona odmítnut.
Podle údajů na doručence (č.l. 3 spisu) nebyl adresát (navrhovatel) při pokusu o doručení zastižen a uvedený přípis Ústavního soudu byl dne 12. 3. 2004 uložen na poště. Zásilka se vrátila Ústavnímu soudu dne 31. 3. 2004 jako nedoručená. Podle ustanovení § 46 odst. 4, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. S ohledem na citované ustanovení proto nastupuje tzv. fikce doručení. Zásilka byla uvedeným způsobem doručena dne 22. 3. 2004. Od tohoto data také plynula jednadvacetidenní lhůta k odstranění vytčených vad.
Ústavní soud konstatuje, že dne 13. 4. 2004 uplynula lhůta, kterou určil k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.
Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 27. dubna 2004 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj