I.ÚS 16/93 ze dne 11. 11. 1993
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. I. ÚS 16/93
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelky Z.P., o ústavní stížnosti proti rozsudku soudu I. stupně
t a k t o

N á v r h s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :
Navrhovatelka se ve svém návrhu domáhala přezkoumání rozhodnutí soudu I. stupně z důvodu nezákonného postupu a rozhodnutí tohoto soudu v trestním řízení proti ní.
Po přezkoumání návrhu dospěl soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu č. 182/93 stanoví:
v návrhu nebyla jednoznačně určena věc, které se týká, návrh neobsahoval vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se navrhovatelka dovolává ani čeho, tj. jakého výsledku soudního řízení se navrhovatelka domáhá (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Dále návrh nebyl předložen v dostatečném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2), nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 cit. zák.) a konečně navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem, komerčním právníkem ani notářem (§ 30 cit. zák.).
Na základě těchto skutečností soud o tomto navrhovatelku vyrozuměl a určil jí lhůtu 14 dnů od doručení k odstranění vad návrhu, zároveň s poučením o všech jeho náležitostech dle zákona o Ústavním soudu.

2 -
Vzhledem k tomu, že navrhovatelka vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranila, dospěl soud k závěru, že jsou splněny podmínky ust. § 43 odst. 1 písm. a) o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 11. listopadu 1993

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka,DrSc. soudce Ústavního soudu ČR