I.ÚS 189/94 ze dne 9. 3. 1995
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. I. ÚS 189/94
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatele pana M.D.,
t a k t o

Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatel podal svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 5. 12.1994.

Přípisem Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1995 byl stěžovatel vyzván, aby odstranil nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 15. 2. 1995, zejména aby byl podle § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stěžovatel již při podání návrhu zastoupen, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v § 72 a násl. uvedeného zákona.

Stěžovatel vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. března 1995


JUDr. Vladimír P a u 1
soudce zpravodaj