I.ÚS 200/04 ze dne 20. 5. 2004
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Františkem Duchoněm o ústavní stížnosti stěžovatele I., spol. s r. o., podané ve věci I. K. B. L., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, podanou na poště dne 5. 4. 2004, stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud rozhodl o "převodu vysílacích práv na českou skupinu K. prostřednictvím K. C. a I., spol. s r. o."
Postavení a rozsah pravomocí Ústavního soudu vyplývá z čl. 87 Ústavy ČR a ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem.
Stěžovatel v ústavní stížnosti požaduje vydání rozhodnutí, ke kterému není Ústavní soud příslušný, což je důvodem pro odmítnutí ústavní stížnosti soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu. Proto již Ústavní soud nevyzýval stěžovatele k odstranění vad jeho návrhu, neboť by to bylo nadbytečné.
Na základě shora uvedených skutečností soudce zpravodaj odmítl ústavní stížnost stěžovatele podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.
P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. května 2004

JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu