IV.ÚS 2098/17 ze dne 24. 7. 2017
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu T. R., bez právního zastoupení, proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2016, č. j. MSPH 77 INS 4140/2016-A-5, ze dne 8. 4. 2016. č. j. MSPH 77 INS 4140/2016-A-10, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016, č. j. 3 VSPH 1021/2016-A-21, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4. července 2017 návrh, v němž navrhovatel namítá protizákonnost zásahu soudu ve shora uvedené věci. Navrhovatel obesílá Ústavní soud opakovaně, jeho podání však nesplňují náležitosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. Zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to i za situace, kdy byl mnohokrát poučen o náležitostech podání i možnosti jeho odmítnutí podle § 43 odst. 1 písm. a) uvedeného.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel i v tomto případě podal vadné podání, je zjevné, že poučovat jej znovu by bylo neefektivní a zbytečné, a proto je namístě bez dalšího odmítnout návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Toto usnesení obsahuje stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 24. července 2017

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj