II.ÚS 24/94 ze dne 22. 3. 1994
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Sp. zn. II. ÚS 24/94

1
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R. F., o návrhu ze dne 31. 1. 1994, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 31. 1. 1994, došlém Ústavnímu soudu dne 4. 2. 1994, poukazoval na to, že v trestním řízení, vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích, které vedlo k jeho odsouzení dle § 235 tr. ř., došlo k porušení práva na obhajobu a zfalšování důkazů.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele ohledně vad jeho podání přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 1. 3. 1994. Současně mu byla do 18. 3. 1994 poskytnuta lhůta k odstranění vad návrhu.

Na výzvu Ústavního soudu reagoval navrhovatel přípisem ze dne 1. 3. 1994, kde opět uvedl, že během trestního řízení došlo k mnoha porušením trestního řádu a k falšování spisového materiálu.

Navrhovatel rovněž požádal o ustanovení advokáta ex offo, neboť je v současné době ve výkonu trestu a nemá finanční prostředky na krytí nákladů na zastoupení.

Po marném uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu Ústavní soud znovu přezkoumal návrh navrhovatele včetně přípisu ze dne 1. 3. 1994 a dospěl k závěru, že návrh nadále nemá náležitosti dle z. č. 182/1993 Sb., především proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem. Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) z. č. 182/1993 Sb. odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Pro úplnost Ústavní soud uvádí, že z. č. 182/1993 Sb. nemá ustanovení, na základě kterých by bylo lze ustanovit účastníku advokáta z úřední povinnosti a navíc bezplatného, má však ustanovení § 83 odst. 1, které stanoví, že odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením a nebyla-li stížnost odmítnuta, soudce zpravodaj rozhodne na návrh stěžovatele, podaný před prvním ústním jednáním, že náklady na jeho zastoupení zaplatí zcela nebo zčásti stát.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


JUDr. Iva Brožová
soudkyně Ústavního soudu ČR

V Brně dne 22. 3. 1994