IV.ÚS 243/08 ze dne 26. 3. 2008
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu V. K., bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí n. Labem, pobočka v Liberci č.j. 30 Co 632/2007-99, blíže nespecifikovaného data, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání, navrhovatele, kterým se po Ústavnímu soudu domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí.

Uvedené podání však nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), z podání nebylo patrno, které konkrétní rozhodnutí napadá a kdy mu byla rozhodnutí doručena (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) a nebyla přiložena ani kopie žádného z nich (§72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl navrhovatel dopisem ze dne 4. února 2008, vyzván, aby citované vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Současně byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Navrhovateli byla písemnost doručena dne 19. února 2008 a ve stanovené lhůtě navrhovatel vady podání neodstranil, ani na výzvu nikterak nereagoval.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. března 2008


JUDr. Vlasta Formánková
soudkyně zpravodajka